Danh mục Chứng khoán Ký Quỹ
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CHO PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ TẠI NSI

----------------------------------------------------------------------------------------

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ Tháng 4/2022

NSI_DM_CK_KY_QUY_THANG_4_2022.pdf


Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý I/2022

NSI_DM_CK_DU_KIEN_KY_QUY_QUY_I_2022.pdf


Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý IV/2021

NSI_DM_CK_DU_KIEN_KY_QUY_QUY_IV_2021.pdf


Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý III/2021

NSI_DM_CK_DU_KIEN_KY_QUY_QUY_III_2021.pdf


Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý II/2021

NSI_DM_CK_DU_KIEN_KY_QUY_QUY_II_2021.pdf


Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ Quý 2/2020

NSI_DanhMucKyQuy_Quy2_2020.pdf