Khách hàng cá nhân

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Là hoạt động mà NSI cung cấp cho các nhà đầu tư kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và các khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

Với dịch vụ này, sản phẩm mà NSI cung cấp cho các nhà đầu tư là các báo cáo phân tích về vĩ mô nền kinh tế, phân tích ngành, phân tích và định giá công ty, phân tích chứng khoán bao gồm cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các hoạt động phân tích cụ thể của NSI bao gồm:

•   Phân tích vĩ mô nền kinh tế

•   Phân tích ngành

•   Phân tích và định giá công ty

•   Phân tích chứng khoán

top