Khách hàng cá nhân

Giao dịch ký quỹ

NSI cung cấp sản phẩm dịch vụ ký quỹ để Khách hàng tăng đòn bẩy tài chính, chủ động nắm bắt được các cơ hội đầu tư, giao dịch trên thị trường, để đạt được hiệu quả cao nhất.

Danh mục ký quỹ đa dạng cổ phiếu, tối đa hóa các mã sử dụng làm tài sản đảm bảo theo quy định

Lãi suất linh hoạt và cạnh tranh

top