Hỗ trợ

Mẫu ủy nhiệm chi

Tải về: MauUNC.pdf

Hướng dẫn và lưu ý khi viết ủy nhiệm chi:
1. Tại mục "tên đơn vị trả tiền": là tên của người có tài khoản chứng khoán tại NSI
2. Tại mục " Số tài khoản": ghi số tài khoản chứng khoán của người có tài khoản tại NSI
3. Tại mục "Tên đơn vị nhận tiền": ghi tên của chủ tài khoản sẽ chuyển tiền về- quan trọng không được sai
4. Tại mục " Số tài khoản " ở dưới ghi đúng số tài khoản sẽ chuyển tiền về- quan trọng không được sai
5. Tại mục " tại ngân hàng": phải ghi chính xác ngân hàng sẽ chuyển tiền vể- quan trọng k được sai
6. Số tiền bằng số và bằng chữ phải giống nhau
7. Khách hàng ký vào mục " chủ tài khoản": chữ ký phải giống khi mở tài khoản
8. Khách hàng lưu ý nội dung phải viết đầy đủ và chính xác

Powered by Froala Editor

top