Về chúng tôi

Ban lãnh đạo

Hồ Anh Dũng
Ông

Hồ Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia
Bùi Trung Kiên
Ông

Bùi Trung Kiên

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Bùi Quang Bách
Ông

Bùi Quang Bách

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
top