Khách hàng cá nhân

Điều khoản dịch vụ

 Dưới đây quy định các điều kiện, thỏa thuận khi truy cập vào trang Web NSI. Trong văn bản này, “NSI” sẽ có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia. “Trang Web NSI” sẽ có nghĩa là trang Web của NSI để cho công chúng truy cập tại địa chỉ https://nsi.com.vn, và/hoặc các tên miền khác mà NSI cung cấp.

 Giám sát bởi NSI: Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Trang Web này có thể bị NSI kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được NSI sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

 Thông tin cung cấp thông qua Dịch vụ này: Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập. Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của NSI. Ngoài ra, người sử dụng không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho người truy cập liên quan đến các thông tin này. NSI bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tùy theo những mục đích biên tập hoặc kinh doanh của công ty để bổ sung, điều chỉnh hay xóa bỏ bất cứ thông tin nào. Những điều khoản sử dụng này không và sẽ không nhằm mục đích chuyển giao hay cấp bất cứ quyền hạn nào trong và đối với các thông tin trong Trang Web này. Ngoài ra, tất cả các quyền chưa được mô tả rõ ràng ở đây sẽ do NSI hoặc do những bên thứ ba cung cấp thông tin cho NSI bảo lưu. Người truy cập cần phải đọc và tuân thủ những điều khoản bổ sung sẽ được đăng trên Trang Web NSI này tại từng thời điểm có liên quan đến các thông tin nhận được từ bên thứ ba. Các bên thứ ba đó sẽ không có trách nhiệm pháp lý với người truy cập về những thiệt hại về tài chính có thể phát sinh khi sử dụng các thông tin cung cấp thông qua dịch vụ này.

 Tuyên bố về nội dung và trách nhiệm cập nhật: NSI không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Trang Web NSI này. Các dịch vụ do chúng tôi và bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng. NSI không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đích cụ thể, bao gồm sự bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng thành công, tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ. NSI hoặc bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên Trang Web này; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước.

 Tuyên bố miễn trách nhiệm về nội dung; miễn trách nhiệm đối với việc sử dụng: NSI không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ này, hoặc bất cứ sự ngắt quãng của việc truy cập hay bất kỳ sự cố liên lạc nào giữa NSI và người sử dụng, bất kể dịch vụ kết nối, liên lạc là do NSI hay bên thứ ba nào cung cấp. NSI không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay bên thứ ba, về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn, sự bỏ sót, hay sự ngắt quãng trong việc chuyển giao thông tin và các dịch vụ cung cấp trên Trang Web hoặc vì bất cứ khía cạnh nào khác của việc thực hiện dịch vụ này hay bất cứ sự thất bại hay trì hoãn trong việc thực thi bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, NSI cũng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra hoặc diển ra do người sử dụng sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên trang Web này, thậm chí trong cả trường hợp NSI đã cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại này. NSI sẽ không có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng về bất cứ khó khăn nào mà NSI và bên thứ ba gặp phải liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan.

 Tuyên bố Không bảo đảm sự an toàn: NSI không đảm bảo bất cứ điều gì cho người sử dụng, được nói rõ hay ám chỉ, liên quan đến sự an toàn của Trang Web, bao gồm cả khả năng những người không được cấp quyền có thể chặn hoặc tiếp cận thông tin do người sử dụng gửi đi thông qua dịch vụ này.

 Hệ thống ngừng hoạt động, sự chậm trễ, và giới hạn dung lượng trong khi truyền lệnh, xử lý lệnh và báo cáo giao dịch: Đôi khi do quá nhiều người truy cập Internet, các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống, và các vấn đề khác, người sử dụng có thể gặp khó khăn khi truy cập trang Web hay liên hệ với NSI thông qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác. Bất kỳ hệ thống máy tính hay thiết bị điện tử, dù là của người sử dụng, của nhà cung cấp dịch vụ Internet hay của NSI đều có thể bất ngờ bị ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng.

 Nội dung không nhằm mục đích gợi ý hay giới thiệu: Trang Web này chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính hay các phương tiện của người sử dụng, và NSI không gợi ý bất cứ hành động nào dựa trên điều này. Trang Web này không nhằm mục đích để giới thiệu; hay chào mời mua hay bán; hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào mà những lời chào mời hay gợi ý, hay giao dich đó có thể là bất hợp pháp. Một số nghiệp vụ nhất định, bao gồm các nghiệp vụ giao dịch tương lai, quyền chọn, và các chứng khoán lợi suất cao, làm tăng độ rủi ro và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mặc dù thông tin được NSI đánh giá là đáng tin cậy và cập nhật, NSI chưa kiểm chứng thông tin này và không cam kết rằng thông tin là chính xác, cập nhật, hay đầy đủ và người sử dụng không nên hoàn toàn tin cậy vào các thông tin này.

 Không xác định sự phù hợp; không tiết lộ tất cả rủi ro, nên tham khảo những nhà tư vấn cá nhân: Việc NSI cung cấp những thông tin và dịch vụ sẵn sàng cho người sử dụng trên Trang Web không có nghĩa là NSI giới thiệu người sử dụng tham gia một giao dịch cụ thể nào đó hay giới thiệu một sản phẩm nào đó phù hợp với người sử dụng. Nhiều sản phẩm được miêu tả trên trang Web có những rủi ro rõ ràng, và người sử dụng không nên tham gia bất cứ giao dịch nào trừ phi người sử dụng hiểu đầy đủ tất cả những rủi ro như vậy và tự quyết định rằng những giao dịch như vậy là phù hợp với mình. Bất cứ lời bình luận nào về các rủi ro của một sản phẩm nào đó không được coi là một sự công bố tất cả các rủi ro hay coi là các rủi ro đã được đánh giá đầy đủ. Người sử dụng không nên coi bất cứ tài liệu nào ở đây là tài liệu tư vấn kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đầu cơ, tư vấn pháp lý hay tư vấn về kế toán hoặc lấy làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư nào của chính người sử dụng, nhân viên kế toán của người sử dụng, hay các tài khoản quản lý hoặc ủy thác của người sử dụng, và người sử dụng nên tham khảo ý kiến người tư vấn, luật sư, người tư vấn kế toán và thuế liên quan đến bất cứ giao dịch nào.

 Không làm đại diện cho các trang web hay đường liên kết khác: Dịch vụ này có thể cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”). NSI cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Do đó, NSI không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của Trang web của bên thứ ba. Việc NSI cung cấp đường liên kết tới Trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của NSI với Trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp Trang web của bên thứ ba. NSI không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm nào trên bất cứ Trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung hay bảo trợ đối với các trang web đó, sự phù hợp hay thích hợp của sản phẩm hay các giao dịch được miêu tả ở đó.

Powered by Froala Editor

top