Hỗ trợ

Cổ phiếu lẻ là gì? Bán cổ phiếu lẻ như thế nào?

Cổ phiếu lô lẻ thường phát sinh do việc các công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chia tách cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ ETF/ chứng quyền được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

- Giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập. 

-Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá: Tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

-Thời gian giao dịch: 

  • Khớp lệnh liên tục: 9h15-11h30 và 13h00-14h30
  • Giao dịch thỏa thuận: 9h15-11h30 và 13h00-15h

- Thời gian thanh toán: T+2.

- Cách thức đặt lệnh:

  • Đặt trên phần mềm trực tuyến: Web Trading, NSI Mobile
  • Đặt lệnh thông qua nhân viên môi giới (024) 39445474

Powered by Froala Editor

top