Hỗ trợ

Đổi mật khẩu đăng nhập như thế nào?

Quý khách có thể đổi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch bất cứ lúc nào trên các nền tảng web, App Mobile... 

Việc thay đổi mật khẩu trên một nền tảng bất kỳ (như App Mobile) cũng đồng nghĩa với việc thay đổi mật khẩu trên các nền tảng ứng dụng khác (Web, Home Trading)

Qui tắc đặt mật khẩu như sau: 

Mật khẩu có độ dài từ 6-8 ký tự, 

Có ít nhất 1 ký tự là số (0,1,2,3.....)

Có ít nhất 1 ký tự là chữ (A,B,C,a,b,c....)

Có ký tự (@,#,$...)


Powered by Froala Editor

top