Hỗ trợ

Thủ tục nộp rút lưu ký chứng khoán

I. Thủ tục gửi lưu ký chứng khoán:

1. Hồ sơ lưu ký chứng khoán

 Để lưu ký chứng khoán, khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:
 
Đối với khách hàng cá nhân

 • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
 • CMND, CCCD còn hiệu lực (01 bản photo và bản gốc để đối chiếu);
 • Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 06A/LK đính kèm): 03 bản gốc.


 Đối với khách hàng tổ chức

 • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao công chứng);
 • Giấy giới thiệu người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký;
 • CMND, CCCD của người được ủy quyền đến làm thủ tục lưu ký (01 bản photo);
 • Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 06A/LK đính kèm): 03 bản gốc

Lưu ý: Trường hợp có sự sai lệch thông tin về ngày cấp CMND, CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giữa thông tin nhận diện của nhà đầu tư do tổ chức phát hành đăng ký tại VSD với thông tin nhận diện của nhà đầu tư do thành viên lưu ký cập nhật vào hệ thống của VSD thì Quý khách hàng sử dụng phiếu gửi chứng khoán mẫu 06B/LK. 

2. Thực hiện lưu ký chứng khoán

Khách hàng mang bộ hồ sơ lưu ký chứng khoán đến Chi nhánh/Phòng giao dịch của VCSC để thực hiện thủ tục lưu ký.
 
Dowload mẫu 06A - LK.doc

Dowload mẫu 06B - LK.doc
  

II. Thủ tục rút chứng khoán lưu ký

Khách hàng có chứng khoán lưu ký tại VCSC có nhu cầu rút chứng khoán có thể thực hiện rút tại VCSC với điều kiện sau:

 • Chỉ thực hiện rút chứng khoán ở tài khoản giao dịch chứng khoán thường hoặc đã tất toán các khoản vay ký quỹ (nếu có);
 • Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng khoán đang sở hữu.

1. Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm:

 • Đề nghị rút chứng khoán của khách hàng (VCSC cung cấp)
 • Các chứng từ khác (nếu có)
 • Bản gốc CMND, CCCD (Cá nhân trong nước)/Hộ chiếu (Cá nhân nước ngoài)
 • Giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục rút chứng khoán và CMND, CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền (KH tổ chức)

2. Các bước thực hiện:

 • Khách hàng đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch của VCSC để làm thủ tục;
 • Khi VSD chấp thuận hồ sơ rút chứng khoán, VCSC thông báo với khách hàng trong việc nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do tổ chức phát hành cấp.

Powered by Froala Editor

top